Kompleksowe Wspomaganie Zarządzania           44-100 Gliwice  ul. Kosów 3                          tel/fax. (032) 232-29-67 Biuletyn Informacji 
		Publicznej Skonfiguruj swoja skrzynkę pocztową
Ustaw Konto
Sprawdź swoją pocztę
Twoja Poczta

PUE
ePUAP
Pekao

BP

ING
Strona główna
Ciekawostki
Aktualności KADRY-PŁACE
Księga Przychodów
Kontakt
Mapa
 

 

 

Mój lekarz
Popraw swoją urodę
Studencki Nobel 2010
Nakarm głodne dziecko - KLIKNIJ !!!
   

 Aktualności:
Kadry – Płace:
 

12.01.2018 - Aktualizacja programu PODATEK wer.20.00 i UMOWY ZLECENIA wer.14.00

13.01.2017 - Aktualizacja programu UMOWY ZLECENIA i o DZIEŁO wer. 13.05

12.01.2017 - Aktualizacja programu PODATEK wer.19.01

05.12.2016 - Kwota wolna od podatku - 2017

12.03.2016 - WINDOWS 10 cd.

 02.02.2016 - Aktualizacja programu PODATEK wer.18.30 - PIT-40(22)

20.01.2016 - Bezpłatna aktualizacja programu ZLECONE wer.12.05

20.01.2016 - Bezpłatna aktualizacja programu PODATEK wer.18.05

16.12.2015 - Aktualizacja programu PPUS na rok 2015

12.12.2015 - Aktualizacja programu UMOWY ZLECENIA  do wer. 12.00

12.12.2015 - Aktualizacja programu PŁACE-PODATEK do wer. 18.00

19.01.2015 - Bezpłatna aktualizacja programu PODATEK wer.17.05

17.11.2014 - Promocja na PLACE 23.00

15.10.2014 - Info - nowa wersja programu  PŁACE
02.01.2014 - Nowa wersja programu PŁACE->PŁATNIK wer.14.01 
  PŁATNIK i ZUS:
INNE

 

07.08.2015 - WINDOWS 10

27.11.2014 - Deklaracja UPL-1


Na początek strony


 

12.01.2018

Aktualizacja programu PODATEK wer.20.00 i UMOWY ZLECENIA wer.14.00

Udostępniamy Państwu nowe wersje programów umożliwiających wydruk na drukarce formularzy PIT-11 za 2017.  Programy te generują również pliki w formacie XML uwzględniające w swej strukturze formularze dot. roku 2017.

Pozostawiono możliwość drukowania formularzy oraz generowania plików XML za rok 2016. 

Jednocześnie przypominamy, że programy te są produktami NISZOWYMI, finansowanymi przez wąską grupę użytkowników.
Procedura jakiejkolwiek zmiany jest bardziej uciążliwa niż w obecnie produkowanych aplikacjach. Technologia przygotowywania automatycznych instalatorów również wymaga dodatkowej pracy.

Pomimo tego, dla firm posiadających ryczałtową "Umowę na opiekę autorską..." cena netto aktualizacji wynosi ubiegłoroczną wartość pomniejszoną o 20%, a w przypadku jednoczesnego zamówienia na obydwie aktualizacje, cena zostanie pomniejszona o 25%.

Dla pozostałych firm koszt jest taki sam jak w roku ubiegłym.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na zamówienie, prosimy przesłać je e-mail'em.

O terminie dostaw decyduje kolejność zgłoszeń.

 

13.01.2017

Aktualizacja programu UMOWY ZLECENIA i o DZIEŁO wer. 13.05

Udostępniamy Państwu moduł UMOWY ZLECENIA i o DZIEŁO wersja 13.05.
Nową wersję modułu dostosowano do obecnie obowiązujących przepisów.

 1. Zaktualizowano wzór dokumentu PIT za rok 2016: PIT-11(23).
Program obsługuje również dokumenty PIT11 za rok 2015 - "złożonych po 01.01.2016" (opis Ministerstwa Finansów).
Analogicznie jak w poprzednich wersjach, oprócz wydruków, program obsługuje eksport deklaracji PIT do pliku XML tj. przygotowuje zapis formularzy PIT do wysyłki w formie elektronicznej.
Po zapisaniu formularzy w formie plików XML można wysłać je grupowo (np. przez PPUS) lub pojedynczo (np.formularzem w AdobeReader) do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.
Jeżeli użytkują Państwo program PPUS do wysyłki zbiorowej formularzy w postaci plików XML, przypominamy o konieczności jego aktualizacji ze strony producenta.
Przypominamy również, że nasz program PODATEK nie obsługuje pól związanych z pracownikiem "zagranicznym". Pole 10 jest zawsze równe 1 (rezydent). Pola 12, 13, 14 nie są wypełniane.
Gdyby trafił się Państwu taki pracownik, należy dla niego wygenerować plik XML, zaimportować go do interaktywnego formularza PDF (pobranego ze strony MF), uzupełnić "ręcznie" i wysłać do MF. Ten sam problem dotyczy załączników PIT-R oraz ORD-ZU.

 2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców, obywatele państw unijnych mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni swojego języka, bądź języka mniejszości. Dlatego wprowadziliśmy możliwość obsługi obcojęzycznych kodów literowych, tak zwanych 'umlautów': ä, Ä, ö, Ö, ü, Ü.
W Kartotece podatników istnieje możliwość dopisywania tych znaków literowych przy nowo wprowadzanych podatnikach. Zmianę w nazwisku i imieniu pracownika nanosi się odpowiednio w Kadrach lub w Płacach. Zastosowanie obcojęzycznych kodów literowych gwarantuje poprawne przekazanie danych w formie elektronicznej (utworzony plik XML) do Ministerstwa Finansów.

 3.  W związku z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, dołożono możliwość drukowania dodatkowego tekstu na umowie:

"Administratorem danych osobowych w rozumieniu art.7 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014r. poz.926 ze zm.), zawartych w Umowie o Dzieło/Zlecenie jest:
nazwa i adres firmy
Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z właściwą realizacją niniejszej Umowy i mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2013r. poz. 330 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2015 poz 613 ze zm.) i innych przepisów podatkowych (Dz.U. 2015r. poz. 581 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015r. poz.121 ze zm.). Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych."

12.01.2017

Aktualizacja programu PODATEK wer.19.01

Udostępniamy Państwu moduł PODATEK wersja 19.01.
Nową wersję modułu PODATEK dostosowano do obecnie obowiązujących przepisów.

 1. Zaktualizowano wzory dokumentów PIT za rok 2016: PIT-11(23) i PIT-40(22).
Program obsługuje również dokumenty PIT11 i PIT40 za rok 2015 - "złożonych po 01.01.2016" (opis Ministerstwa Finansów).
Analogicznie jak w poprzednich wersjach, oprócz wydruków, program obsługuje eksport deklaracji PIT do pliku XML tj. przygotowuje zapis formularzy PIT do wysyłki w formie elektronicznej.
Po zapisaniu formularzy w formie plików XML można wysłać je grupowo (np. przez PPUS) lub pojedynczo (np.formularzem w AdobeReader) do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.
Jeżeli użytkują Państwo program PPUS do wysyłki zbiorowej formularzy w postaci plików XML, przypominamy o konieczności jego aktualizacji ze strony producenta.
Przypominamy również, że nasz program PODATEK nie obsługuje pól związanych z pracownikiem "zagranicznym". Pole 10 jest zawsze równe 1 (rezydent). Pola 12, 13, 14 nie są wypełniane.
Gdyby trafił się Państwu taki pracownik, należy dla niego wygenerować plik XML, zaimportować go do interaktywnego formularza PDF (pobranego ze strony MF), uzupełnić "ręcznie" i wysłać do MF. Ten sam problem dotyczy załączników PIT-R oraz ORD-ZU.

 

 2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców, obywatele państw unijnych mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni swojego języka, bądź języka mniejszości. Dlatego wprowadziliśmy możliwość obsługi obcojęzycznych kodów literowych, tak zwanych 'umlautów': ä, Ä, ö, Ö, ü, Ü.
W Kartotece podatników istnieje możliwość dopisywania tych znaków literowych przy nowo wprowadzanych podatnikach. Zmianę w nazwisku i imieniu pracownika nanosi się odpowiednio w Kadrach lub w Płacach. Zastosowanie obcojęzycznych kodów literowych gwarantuje poprawne przekazanie danych w formie elektronicznej (utworzony plik XML) do Ministerstwa Finansów.

 

05.12.2016

Kwota wolna od podatku - 2017

W związku z opublikowaniem Ustawy z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informujemy, że na obecną chwilę nie ma konieczności wprowadzania żadnych zmian w Programie Płace-KWZ

Zgodnie z zapisami Ustawy, jeśli dochody pracownika nie przekroczą 85.528 zł, pracodawca jako płatnik będzie pobierał zaliczki podatkowe w dotychczasowej wysokości (tak jak to czynił np. w 2016 r.). Co miesiąc winien więc pomniejszać podatek pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 46,33 zł (o ile oczywiście pracownik złożył PIT-2). 

Jeżeli łączna podstawa opodatkowania pracownika przekroczy pułap 85.528 zł, to od miesiąca, w którym do tego doszło, pracodawca będzie naliczał mu zaliczki na podatek bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek.

Podatnik może złożyć płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek.

Ostatecznego uwzględnienia należnej kwoty wolnej pracownik dokona w rozliczeniu rocznym. W zeznaniu rocznym podatnik skoryguje przysługującą mu kwotę zmniejszającą podatek (dopłata lub nadpłata podatku).

 

12.03.2016

WINDOWS 10 cd.

Po półrocznym okresie testów możemy jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie nasze programy pracują bardzo stabilnie pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.  Możemy również potwierdzić, że w tych warunkach programy te pracują  lepiej niż pod kontrolą systemu Windows XP. Ponadto programy te pracując pod kontrola systemu Windows 7/10 nie wpływają na jakość pracy innych programów. 

Na początek strony

02.02.2016

Aktualizacja programu PODATEK wer.18.30 - PIT-40(22)

Wersja ta obsługuje wydruki oraz pliki XML (przeznaczone do wysyłki do Ministerstwa Finansów) dla formularzy:
- PIT-11 wersja 21 za rok 2014
- PIT-11 wersja 23 - dokumenty wprowadzane po 01.01.2016
- PIT-40 wersja 20 za rok 2014
- PIT-40 wersja 22  - dokumenty wprowadzane po 01.01.2016

Przypominamy, że program nie obsługuje pól związanych z pracownikiem "zagranicznym". Pole 10 jest zawsze równe 1 (rezydent). Pola 12, 13, 14 nie są wypełniane.
Gdyby trafił się Państwu taki pracownik, należy dla niego wygenerować plik XML, zaimportować go do interaktywnego formularza PDF (pobranego ze strony MF), uzupełnić "ręcznie" i wysłać do MF.

Ten sam problem dotyczy załączników PIT-R oraz ORD-ZU

 

20.01.2016

Bezpłatna aktualizacja programu ZLECONE wer.12.05

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów formularzy PIT-11(23), udostępniamy Państwu program ZLECONE wer.12.05, umożliwiający wykonanie wydruków oraz plików XML przeznaczonych do elektronicznej wysyłki do Bramki Ministerstwa Finansów formularzy PIT11(23) za rok 2015.

Przypominamy, że program ZLECONE nie generuje załączników ORD-ZU oraz PIT-R. W związku z tym, jeśli będzie potrzeba wysłać korektę lub PIT-R, należy plik XML takiego pracownika zaimportować do formularza PDF (pobranego ze strony MF), a  pozycję 6 (lub 76) 'przeklikać' (tzn. wyłączyć/włączyć opcję). Załączniki wygenerują się automatycznie.

Wersja 12.05 przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla użytkowników programu ZLECONE w wersji 12.01

Pobierz plik instalatora =>kliknij i pobierz ZLECONE 12.05

20.01.2016

Bezpłatna aktualizacja programu PODATEK wer.18.05

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów formularzy PIT-11(23), udostępniamy Państwu program PODATEK wer.18.05, umożliwiający wykonanie wydruków oraz plików XML przeznaczonych do elektronicznej wysyłki do Bramki Ministerstwa Finansów formularzy PIT11(23) za rok 2015.

Przypominamy, że program PODATEK nie generuje załączników ORD-ZU oraz PIT-R. W związku z tym, jeśli będzie potrzeba wysłać korektę lub PIT-R, należy plik XML takiego pracownika zaimportować do formularza PDF (pobranego ze strony MF), a  pozycję 6 (lub 76) 'przeklikać' (tzn. wyłączyć/włączyć opcję). Załączniki wygenerują się automatycznie.

Wersja 18.05 przeznaczona jest WYŁĄCZNIE dla użytkowników programu PODATEK w wersji 18.01

Pobierz plik instalatora =>kliknij i pobierz PODATEK 18.05

Na początek strony

16.12.2015

Aktualizacja programu PPUS na rok 2015

Na stronie http://www.ppus.pl wystawiona została nowa wersja programu PPUS, obsługująca wysyłki deklaracji PIT11 za 2015 rok. Aplikacja działa bardzo dobrze. Aktualnie testujemy na niej najnowsze wersje programów PODATEK 18.01 oraz ZLECONE 12.01.
W wersji na rok 2015 autor wprowadził nowe zasady licencjonowania (kliknij tutaj - dok.PDF) .
W skrócie: 
- nieodpłatnie dla dowolnej ilości wysyłek do bramki testowej e-Deklaracje MF
- nieodpłatnie dla 5 wysyłek do bramki produkcyjnej e-Deklaracje MF
- odpłatnie w ramach limitu wynikającego z zakupionego pakietu ponad 5 wysyłek do bramki produkcyjnej.

12.12.2015

Aktualizacja programu UMOWY ZLECENIA  do wer. 12.00

Nowa wersja programu umożliwia wykonanie wydruku formularza PIT-11 (wersja 22) - dla dochodów uzyskanych za rok 2015.

Analogicznie jak w poprzedniej wersji, program obsługuje eksport deklaracji PIT-11(22) do pliku XML tj. przygotowuje zapis formularzy PIT do wysyłki w formie elektronicznej.
Po zapisaniu formularzy w formie plików XML można wysłać je grupowo (np. przez PPUS) lub pojedynczo (np.formularzem w AdobeReader) do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Program nie wypełnia pól dotyczących statusu  rezydencji podatkowej pracownika (poz.10 - zawsze=1). Jeżeli zdarzy się taki przypadek, należy wygenerowany plik XML zaimportować w programie Adobe Reader i następnie pozycje 10 oraz 12-14 uzupełnić ręcznie dla tego pracownika.

12.12.2015

Aktualizacja programu PŁACE-PODATEK do wer. 18.00

Nowa wersja programu umożliwia wykonanie wydruku formularza PIT-11 (wersja 22) - dla dochodów uzyskanych za rok 2015.

Analogicznie jak w poprzedniej wersji, program obsługuje eksport deklaracji PIT-11(22) do pliku XML tj. przygotowuje zapis formularzy PIT do wysyłki w formie elektronicznej.
Po zapisaniu formularzy w formie plików XML można wysłać je grupowo (np. przez PPUS) lub pojedynczo (np.formularzem w AdobeReader) do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Program nie wypełnia pól dotyczących statusu  rezydencji podatkowej pracownika (poz.10 - zawsze=1). Jeżeli zdarzy się taki przypadek, należy wygenerowany plik XML zaimportować w programie Adobe Reader i następnie pozycje 10 oraz 12-14 uzupełnić ręcznie dla tego pracownika.

07.08.2015

WINDOWS 10

Pozytywnie przetestowaliśmy działanie nowego systemu WINDOWS 10 Professional.
Sprawdziliśmy działanie programów: 
- KWZ_KADRY
- KWZ_PŁACE
- KWZ_ZLECONE
- KWZ_PODATEK
- KWZ_PŁACE-PŁATNIK
- KWZ PŁACE-BANK
- KWZ_Dodatkowe-Listy
- KWZ_Ewidencja Materiałowo Księgowa
- KWZ_Przedmioty Nietrwałe
- KWZ_Środki Trwałe
- PŁATNIK_ZUS 10.01.001
- PPUS 2014.3.1/2014
- AdobeReader 11
...
drukowanie dokumentów płacowych itp.
Dotychczas programy KWZ działały najpewniej na platformie Windows7.
Z mojej wstępnej oceny system WINDOWS 10 to Windows7 + gadżety znane z Windows8 oraz smartfonów.
Wydaje się, że zalety Windows7 zostały zachowane. Nasze programy działają poprawnie.

Oczywiście muszą być spełnione podstawowe warunki, aby tak było:
- system Windows musi być w wersji 32-bitowej
- wywołania programów na pulpicie muszą być właściwie skonfigurowane.

Mimo tak optymistycznej oceny, jeśli nie macie Państwo wielkiej potrzeby unowocześnienia swojego księgowego komputera o wygodny dostęp do filmów, zdjęć, telewizji, "Chmury", kalendarza czy pogody - sugerujemy chwilowe wstrzymanie się z instalacją aktualizacji na Windows 10. System jest "świeży" i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie w trakcie pracy z programami 16-to bitowymi. 


 

19.01.2015

Bezpłatna aktualizacja programu PODATEK wer.17.05

Podczas kolejnych testów dostarczonego Państwu oprogramowania wykryliśmy, że w niektórych przypadkach w pliku .xml może zostać błędnie przekazana kwota dot. poz.55 (Dochód RAZEM)  formularza PIT-40(20). W wersji 'papierowej' pozycja ta jest poprawna. Więcej w indywidualnym e-mail'u.

Wersja ta  jest przeznaczona  wyłącznie dla użytkowników wersji 17.03 lub 17.04

Pobierz plik instalatora =>kliknij i pobierz ZLECONE wer.9.05

Na początek strony

 

27.11.2014

Deklaracja UPL-1

Od 1 stycznia 2015 r. płatnicy zatrudniający co najmniej pięciu pracowników mają obowiązek przesyłania do Urzędu Skarbowego wybranych formularzy, m.in. informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-40, wyłącznie w formie elektronicznej.
W dokumentach składanych elektronicznie będzie wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dodatkowo każda osoba wysyłająca elektronicznie deklaracje powinna posiadać PEŁNOMOCNICTWO do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), które upoważnia do korzystania z systemu eDeklaracje. Pełnomocnictwo należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w formie papierowej.

Warto już teraz załatwić niezbędne formalności.

17.11.2014

Promocja na PLACE 23.00

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu w październiku,  21.11.2014 kończy się okres promocyjny na aktualizacje w programie PŁACE wer.23.00. Jeżeli planujecie jeszcze jakiś czas eksploatować nasz program, zachęcamy do złożenia zamówienia w okresie promocji.

30.10.2014

Aktualizacja certyfikatu PE-2-ZUS-EWD

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił aktualizację certyfikatu PE-2-ZUS-EWD, służącego do elektronicznej wymiany danych z ZUS.

Nowy certyfikat należy zaimportować do programu Płatnik-ZUS.

Aktualizacja certyfikatu jest niezbędna do przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS.

30.10.2014

Aktualna wersja programu PŁATNIK..

Uprzejmie przypominamy, że aktualnie obowiązująca wersja programu PŁANIK(ZUS) to 9.01.001E

 

15.10.2014

Info - nowa wersja programu  PŁACE

W związku z opublikowaniem projektu nowego "Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji ..." informujemy Państwa, że od 01 stycznia 2015 obowiązywały będą nowe formularze PIT. Między innymi zmianie ulegnie wzór oświadczenia PIT-2, PIT-12 oraz deklaracji PIT-11.
Nowe wzory będą miały zastosowanie do dochodów uzyskiwanych przez podatników za rok 2014 i 2015.
Ponadto,
od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet - projekt zmiany w ustawie o PDOF.
Bardzo ważnym elementem przekazu elektronicznego jest kod urzędu skarbowego, zgodny z Tabelą Urzędów Skarbowych Ministerstwa Finansów - dokument "KodyUrzedowSkarbowych_v3-0.xsd"
Dotychczas używany w programie Płace Kod Urzędu był dowolnie nadawany przez użytkownika w module PŁACE-NADZÓR.
Dlatego przygotowaliśmy wersję 23.00 programu
PŁACE, która zawiera wydruki nowych wzorów oświadczeń PIT-2  i PIT-12 oraz umożliwia uzupełnienie słownika Urzędów Skarbowych o nowe kody wymagane przez System e-Deklaracje.
Nową wersję programu udostępnimy Państwu po formalnym wydaniu stosownego Rozporządzenia przez Ministerstwo Finansów.

Kolejnym etapem będzie wprowadzenie zmian w modułach PODATEK i UMOWY ZLECENIA, mających na celu wydruk nowych deklaracji PIT-11 oraz umożliwienie przesyłania ich do Systemu e-Deklaracje.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani użytkowaniem nowych wersji programów PŁACE i PODATEK prosimy w międzyczasie o przesłanie - w celu weryfikacji - pliku WYDRUKI.DBF znajdującego się w folderze \kwz\place_p\

 


29.05.2014

Aktualizacja programu PŁATNIK-ZUS

Od 19 maja br. na stronach internetowych ZUS udostępniona została najnowsza wersja programu Płatnik - 9.01.001C. W aktualnej wersji programu poprawione zostały błędy zgłoszone do wprowadzonych wcześniej wersji programu 9.01.001A oraz 9.01.001B.

Wersja 9.01.001C:

- rozszerza zakres obsługiwanych certyfikatów o certyfikat Centrum Kwalifikowanego EuroCert,
- usuwa błędy związane z przeglądaniem, obsługą i generowaniem dokumentów Informacji rocznej i miesięcznej,
- modyfikuje sposób pobierania danych dla grupy Świadczeniobiorcy ZUS.

Na początek strony

28.02.2014

Ostatni termin na wysyłkę PIT

Do 28 lutego pracodawca:
- przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych do ZUS w raportach za 2013 r. (RMUA roczne)
- powiadamia ZUS o przychodach zatrudnionych emerytów i rencistów w 2013 r.

Również do 28 lutego należy przekazać podatnikowi i do urzędu skarbowego PIT-11, PIT-40, PIT-8C i IFT-1R.

10.01.2014

Zmiana najniższego wynagrodzenia.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1680 zł (brutto).

Wzrost wynagrodzenia minimalnego wpłynie odpowiednio na  wzrost następujących świadczeń należnych pracownikom:

 -  dodatek za pracę w porze nocnej
 -  minimalna wysokość wynagrodzenia za czas przestoju w pracy
 -  wysokość odszkodowania, którego może dochodzić pracownik z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu lub mobbingu
 -  maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnienia grupowego bądź zwolnienia indywidualnego wyłącznie z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (15-krotność minimalnego wynagrodzenia)
 -  minimalna wysokość podstawy chorobowego

Wynagrodzenie minimalne (lub jego odpowiednia część) stanowi również podstawę dla wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń dokonywanych w myśl przepisów Kodeksu pracy.

Nową kwotę minimalnego wynagrodzenia należy wprowadzić w module NADZÓR Systemu Płace.
W niektórych przypadkach zaistnieje konieczność zmiany algorytmów obliczania składników płacowych.

Potrzebę ewentualnych zmian prosimy zgłaszać indywidualnie.

02.01.2014

Nowa wersja programu PŁACE->PŁATNIK 14.01

Iinformujemy, że kończymy prace nad nową wersją modułu PŁACE->PŁATNIK 14.01.
Jak informowaliśmy wcześniej zmiany w programie podyktowane zostały przez opublikowanie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ... - Dziennik Ustaw pozycja 1101 z 2013 roku.
Opublikowane zmiany mają swoje odzwierciedlenie w nowej wersji programu PŁATNIK 9.01.001
Wersja 14.01 modułu Płace->Płatnik ma zagwarantować poprawne przekazywanie danych do nowej wersji programu PŁATNIK - ZUS. 

Najważniejsze zmiany w programie:

- transmisja danych do programu PŁATNIK 9.01.001 w zaktualizowanym formacie XML,

- zmodyfikowano istniejące deklaracje ZUS do obecnie obowiązującej postaci. Zmiany dotyczą tworzenia dokumentów 
zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA oraz rozliczeniowych DRA, RCA, RZA i RSA,

- dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe tworzone są na podstawie aktualnie obowiązujących kodów ZUS
(kod świadczenia/przerwy, kod tytułu ubezpieczenia),

- zmodyfikowano sposób tworzenia dokumentów rozliczeniowych za pracowników na zasiłkach wychowawczych i wszystkich rodzajach zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich.

Na początek strony